מאמרים

הליך עבודה

 1. הקרן תקבע ותפרסם באתר האינטרנט של הקרן מועדים אחרונים לכל סבב להגשת הבקשות לסיוע. הגשת בקשות התמיכה תהיה דרך אתר האינטרנט של הקרן. לאחר מכן יועברו הבקשות לקריאת קוראי התסריטים (הלקטורים) בכל סבב קריאה במהלך אותה שנה. המועד האחרון להגשה יפורסם באתר האינטרנט של הקרן לפחות חודש ימים מראש.
 2. יוצר יוכל להגיש לקרן בקשה לסיוע לגבי אותו סרט עד 3 פעמים, ובמקרה כזה תידון כל בקשה על ידי צוות לקטורים אחר.
 3. כל בקשת תמיכה המוגשת לקרן תצא לקריאת שלושה קוראי תסריטים (לקטורים) מתחלפים. על כל קורא למלא חוות דעת כתובה לכל בקשה שקרא.
 4. קוראי התסריטים (הלקטורים) יגישו לקרן חוות דעת מפורטת ומנומקת לגבי כל בקשה לסיוע שנבחנה על ידם.
 5. ועדות הלקטורים יורכבו מהלקטורים המתחלפים ומהמנהל האמנותי בתחום. בכל ועדות הלקטורים יכהן המנהל האמנותי בתחום כיו"ר הועדה. כל ועדת לקטורים תדון בבקשות אותן קראו הלקטורים המתחלפים החברים בועדה, ותמליץ אלו סרטים יעלו לשלב הבא (שלב הפרזנטציות).
 6. המנהל האמנותי בכל תחום, ירכז את המלצות כל ועדות הלקטורים בתחומו, ויקבע, בהתאם לחוות דעת הלקטורים ולדרישות המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, אלו סרטים יעלו לשלב הבא (שלב הפרזנטציות).
 7. מגישי הבקשות שנבחרו לעלות לשלב השני (שלב הפרזנטציות) יוזמנו להופיע בפני חברי הוועדה המקצועית המייעצת ולהציג פרזנטציה של הפרוייקט.
 8. הועדה המקצועית המייעצת תמנה ארבעה חברים: המנהל האמנותי בתחום – יו"ר, מנהל ההפקות ושני לקטורים מתחלפים שלא כיהנו בועדות הלקטורים בתחום במועד ההגשה. קוורום יהיה לא פחות משלושה חברים.
 9. לאחר שיתקיימו פגישות פרזנטציה עם כל המגישים שנבחרו לעלות לשלב השני, ינקדו חברי הועדה המקצועית המייעצת את הסרטים שהוצגו בפניהם, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הקרן. בקשות התמיכה שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, על פי חישוב ממוצע הניקוד שהוענק על ידי חברי הועדה המקצועית המייעצת לפי הקריטריונים, יועברו כהמלצות לתמיכה להחלטת הנהלת פרוייקט קולנוע, ולאישור דירקטוריון הקרן.
 10. במידת הצורך, על מנת לעמוד במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, רשאי המנהל האמנותי של הקרן בתחום התמיכה, להביא בפני הנהלת פרוייקט קולנוע, לשיקול דעתה, בקשות תמיכה נוספות שהוגשו לקרן ונקראו על ידי לקטורים.
 11. בתחום פיתוח תסריטים, בתחום השלמות הפקה ובתחום סרטי הגמר של הסטודנטים יהוו ועדות הלקטורים את הועדות המקצועיות המייעצות להנהלת פרוייקט קולנוע ולדירקטוריון הקרן. המלצות הוועדות יתקבלו לאחר שלב קריאת התסריטים והדיון, ללא שלב שני (שלב הפרזנטציות).
 12. המלצות הועדות המקצועיות המייעצות יועברו לאישור ולהחלטת הנהלת פרוייקט קולנוע. החלטות הנהלת פרוייקט קולנוע יובאו לאישור הדירקטוריון הקרן.
 13. פרק זמן מרבי לבחינת בקשות לסיוע ולקבלת החלטה לגביהן מהמועד האחרון להגשת הבקשות כפי שפורסם באתר האינטרנט של הקרן לא יעלה על ארבעה חודשים.
 14. לאחר קבלת החלטה בבקשה לסיוע, ישלח למבקש מענה כתוב ומנומק באמצעות דוא"ל.
 15. כל מגיש בקשה שקיבל מענה רשאי לבקש מהקרן את העתק חוות הדעת של הלקטורים הנוגעות לבקשת התמיכה שלו.
 16. כהונת לקטור בכל תחום תהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ולא יכהן לקטור יותר מכהונה אחת ברציפות באותו תחום. לעניין זה, העדר רציפות תיחשב הפסקה בכהונת הלקטור שמשכה כמשך כהונתו האחרונה באותו תחום.
 17. הקרן תפרסם בתום כל שנה באתר האינטרנט של הקרן את שמות הלקטורים שכיהנו בכל התחומים בחמש השנים האחרונות.


אמות מידה להערכת בקשות ותסריטים:

על קוראי התסריטים (הלקטורים) לקרוא את הבקשות והתסריטים המוגשים לקרן בהתחשב בהיבטים האמנותיים והמקצועיים של התסריטים המוגשים לקרן.
הערכת התסריט תיקבע על פי הקריטריונים הבאים:

בתחום הסרטים העלילתיים באורך מלא:

 • ניהול העלילה, הקונפליקט ומהלך האירועים
 • מבנה התסריט
 • עיצוב הדמויות
 • כתיבת הדיאלוגים
 • עיצוב הצד הקולנועי
 • ייחודיות התסריט וטון אישי
 • היבטים רלוונטיים נוספים על פי שיקול דעת הלקטור

בתחום סרטי התעודה:

 • טיב הנושא וחשיבותו
 • טיב הקשר בין הצהרת הכוונות לבין התסריט בפועל
 • מקוריות, ייחודיות וטון אישי
 • הטיפול בצד הויזואלי-קולנועי
 • הערכת מבנה הסרט
 • הערכת אתרי צילום, המרואיינים וכדומה
 • היבטים רלוונטיים נוספים על פי שיקול דעת הלקטור

בתחום סרטי הגמר של סטודנטים:

 • ניהול העלילה, הקונפליקט ומהלך האירועים
 • מבנה התסריט
 • עיצוב הדמויות
 • הדיאלוגים (עלילתי) / טיב הצהרת הכוונות (תעודה)
 • עיצוב הצד הקולנועי
 • ייחודיות התסריט וטון אישי
 • היבטים רלוונטיים נוספים על פי שיקול דעת הלקטור

 

דרך קבלת ההמלצות (בכל התחומים):

לאחר הפרזנטציות, חברי הועדה המקצועית המייעצת ינקדו כל בקשת תמיכה בהתאם לכל אחד מהקריטריונים הבאים:

 • הערכה כוללת של איכותו האמנותית של התסריט (הניקוד ייקבע על ידי המנהל האמנותי בתחום, והלקטורים המתחלפים)
 • הערכת חזונם האמנותי של יוצרי הסרט (הניקוד ייקבע על ידי המנהל האמנותי בתחום, והלקטורים המתחלפים)
 • הערכת ייחודיות ומקוריות התסריט (הניקוד ייקבע על ידי המנהל האמנותי בתחום, והלקטורים המתחלפים)
 • הערכת סיכויי ההפקה להגיע לידי מימוש בטווח זמן סביר ובמימון הולם (הניקוד ייקבע על ידי המנהל האמנותי בתחום, ומנהל ההפקות)
 • התאמת ההפקה לדרישות המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע (הניקוד ייקבע על ידי המנהל האמנותי בתחום, ומנהל ההפקות)
 • הערכת סיכויי ההצלחה של הסרט בקרב הקהל הרחב (הניקוד ייקבע על ידי המנהל האמנותי בתחום)

שינוי הנהלים, הכללים והמבחנים ועדכונם:
כל הנהלים, הכללים והמבחנים הכלולים במסמך זה ניתנים לשינוי ולעדכון בכל עת על ידי הקרן.