תחום סרטי סטודנטים

 

תחום סרטי גמר של סטודנטים

 

בתחום זה תומכת הקרן בסרטי גמר של סטודנטים לקולנוע ישראליים. סרטים אלו מוגדרים כסרטים המסכמים את לימודיו של סטודנט למגמה לקולנוע במוסד לימודים על-תיכוני בישראל, מופקים במסגרת, בפיקוח ובאישור של מוסד הלימוד, ועומדים בהגדרת סרט ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו. בתחום זה הקרן תומכת בסרטי גמר של סטודנטים לקולנוע במסגרת מסלולי התמיכה הבאים:

  • מסלול להפקת סרטי גמר עלילתיים
  • מסלול להפקת סרטי גמר תיעודיים
  • מסלול השלמת סרטי גמר
  • מסלול להפקת סרט גמר תיעודי מצטיין בשיתוף עם קרן פרלוב
  • מסלול להפקת סרט גמר תיעודי מצטיין בשיתוף עם פסטיבל קולנוע דרום
  • מסלול לפיתוח סרטי גמר תיעודיים בשיתוף עם פסטיבל דוקאביב

הקרן ממיינת את כל ההגשות המגיעות אליה בהתאם למסלולים הנ"ל. במידה ובשנה מסוימת לא הוגשו בקשות תמיכה במסלול מסוים, או שלא הוגשו בקשות תמיכה העומדות בקריטריונים האמנותיים המחייבים את הקרן, מסלול זה לא יופעל באותה השנה. כמו כן, הפעלת כלל המסלולים מותנית ביכולת התקציבית של הקרן באותה שנה.

הקרן מקבלת בקשות תמיכה מיוצרים/ות בתחום זה במועדי הגשה המפורסמים באתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע במהלך השנה. יוצרים/ות המעוניינים להגיש בקשת תמיכה מתבקשים לקרוא בעיון את מסמך "כללים ונוהל" של פרוייקט קולנוע, ולהגיש בקשתם בהתאם למפורט בו.